สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
0.02
0.00
0.02
0.00
0.00%
รวม
1
0.02
0.00
0.02
0.00
0.00%
×