สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
1
1.21
0.00
0.12
1.09
90.00%
รวม
1
1.21
0.00
0.12
1.09
90.00%
×