นิคมสร้างตนเองคำสร้อย

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
0.25
0.00
0.00
0.25
100.00%
รวม
1
0.25
0.00
0.00
0.25
100.00%
×