โครงการชลประทานมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
7
11.16
0.10
0.00
11.06
99.10%
รวม
7
11.16
0.10
0.00
11.06
99.10%
×