สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
3
0.08
0.00
0.00
0.07
85.02%
รายจ่ายลงทุน
1
0.45
0.00
0.00
0.45
100.00%
รวม
4
0.53
0.00
0.00
0.52
97.76%
×