แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
4
36.95
3.00
0.00
33.95
91.88%
รวม
4
36.95
3.00
0.00
33.95
91.88%
×