สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
0.05
0.00
0.00
0.05
100.00%
รายจ่ายลงทุน
33
18.92
0.07
2.02
16.84
88.97%
รวม
34
18.97
0.07
2.02
16.88
89.00%
×