สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
3
6.68
0.00
0.68
6.00
89.86%
รวม
3
6.68
0.00
0.68
6.00
89.86%
×