จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
351
161.92
0.09
69.64
92.20
56.94%
รายจ่ายลงทุน
21
84.00
0.79
7.33
75.88
90.33%
รวม
372
245.93
0.89
76.96
168.08
68.34%
×