องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
21
66.21
38.55
0.00
27.66
41.77%
รวม
21
66.21
38.55
0.00
27.66
41.77%
×