เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2563

รายจ่ายประจำ
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
1
4.63
0.00
0.00
4.63
100.00%
2
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
1
2.70
0.00
0.00
2.70
100.00%
3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
1
1.46
0.00
0.00
1.46
100.00%
4
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
1
0.30
0.00
0.00
0.30
100.00%
5
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
1
0.27
0.00
0.00
0.27
100.00%
6
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย
1
0.25
0.00
0.00
0.25
100.00%
7
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
1
0.21
0.00
0.00
0.21
100.00%
8
สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร
1
0.13
0.00
0.00
0.13
100.00%
9
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
1
0.12
0.00
0.00
0.12
100.00%
10
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร
1
0.11
0.00
0.00
0.11
100.00%
11
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
1
0.05
0.00
0.00
0.05
100.00%
12
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
1
0.02
0.00
0.00
0.02
100.00%
13
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
2
1.71
0.00
0.02
1.69
98.83%
14
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2
3.18
0.00
0.00
3.04
95.68%
15
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
3
0.08
0.00
0.00
0.07
85.01%
16
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
351
161.92
0.09
69.64
92.20
56.93%
17
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
1
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00%
18
สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.มุกดาหาร
1
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00%
รวม
372
177.17
0.12
69.66
107.24
60.53%
×