เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2563

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
3
5.36
0.00
0.00
5.36
100.00%
2
โรงพยาบาลมุกดาหาร
2
3.53
0.00
0.00
3.53
100.00%
3
สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร
1
2.45
0.00
0.00
2.45
100.00%
4
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
1
1.30
0.00
0.00
1.30
100.00%
5
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
1
0.45
0.00
0.00
0.45
100.00%
6
สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.มุกดาหาร
1
0.32
0.00
0.00
0.32
100.00%
7
โครงการชลประทานมุกดาหาร
7
11.16
0.10
0.00
11.06
99.10%
8
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4
36.95
3.00
0.00
33.95
91.88%
9
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
21
84.00
0.79
7.33
75.88
90.33%
10
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
157
28.76
0.24
2.57
25.95
90.22%
11
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
1
1.21
0.00
0.12
1.09
90.00%
12
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
3
6.68
0.00
0.68
6.00
89.85%
13
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
33
18.92
0.07
2.02
16.84
88.97%
14
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
82
133.08
46.05
0.00
87.03
65.39%
15
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
21
66.21
38.55
0.00
27.66
41.76%
16
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
3
38.95
17.68
16.53
4.74
12.17%
รวม
341
439.32
106.48
29.24
303.60
69.10%
×