สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
0.04
0.03
0.00
59.45%
รวม
1
0.04
0.03
0.00
59.45%
×
×