สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
1
0.12
0.00
0.12
0.00%
รวม
1
0.12
0.00
0.12
0.00%
×
×