สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
3
0.75
0.73
0.00
96.36%
รายจ่ายลงทุน
1
0.58
0.58
0.00
100.00%
รวม
4
1.33
1.31
0.00
97.94%
×
×