สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
21.47
9.31
0.00
43.35%
รายจ่ายลงทุน
2
30.95
4.71
24.86
15.23%
รวม
3
52.42
14.02
24.86
26.75%
×
×