สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
7.51
4.38
0.00
58.41%
รวม
2
7.51
4.38
0.00
58.41%
×
×