สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
3
4.56
3.02
0.03
66.23%
รวม
3
4.56
3.02
0.03
66.23%
×
×