จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
4
6.49
0.31
0.00
4.76%
รายจ่ายลงทุน
4
2.92
0.00
0.00
0.00%
รวม
8
9.42
0.31
0.00
3.28%
×
×