เงินกู้-COVID-19

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ร้อยละเบิกจ่าย
1
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
1
0.04
0.04
0.00
100.00%
2
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
4
1.33
1.31
0.00
97.94%
3
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
1
0.18
0.17
0.00
92.62%
4
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
2
19.73
13.31
0.00
67.45%
5
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
3
4.56
3.02
0.03
66.23%
6
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
1
0.04
0.03
0.00
59.45%
7
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2
7.51
4.38
0.00
58.41%
8
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
3
52.42
14.02
24.86
26.75%
9
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
8
9.42
0.31
0.00
3.28%
10
โครงการชลประทานมุกดาหาร
29
132.40
0.00
0.00
0.00%
11
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
278
31.42
0.00
0.29
0.00%
12
โรงพยาบาลมุกดาหาร
16
20.00
0.00
0.00
0.00%
13
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
1
0.12
0.00
0.12
0.00%
14
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
1
0.01
0.00
0.00
0.00%
รวม
350
279.19
36.59
25.31
13.10%
×