เงินกู้-COVID-19

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ร้อยละเบิกจ่าย
1
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
1
0.58
0.58
0.00
100.00%
2
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
1
0.15
0.15
0.00
100.00%
3
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
2
30.95
4.71
24.86
15.23%
4
โครงการชลประทานมุกดาหาร
29
132.40
0.00
0.00
0.00%
5
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
278
31.42
0.00
0.29
0.00%
6
โรงพยาบาลมุกดาหาร
16
20.00
0.00
0.00
0.00%
7
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
4
2.92
0.00
0.00
0.00%
8
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
1
0.12
0.00
0.12
0.00%
รวม
332
218.55
5.45
25.27
2.49%
×