ทต.ดงหลวง

ลำดับ ชื่องบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย ใบสั่งซื้อ/PO ใช้จ่าย งบประมาณคงเหลือ ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านเปียด เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
30,700.00
30,000.00
0.00
30,000.00
700.00
97.71%
2
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย (ดงหลวง) เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
30,700.00
30,000.00
0.00
30,000.00
700.00
97.71%
3
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
2,400,000.00
0.00
2,187,000.00
2,187,000.00
213,000.00
91.12%
4
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางประปา ส่วนภูมิภาคดงหลวง) หมู่ที่ 3 ตำบลดงหลวง กว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า1,750 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
1,016,000.00
594,000.00
0.00
594,000.00
422,000.00
58.46%
5
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางหน้าโรงเรียนอนุบาลดงหลวง) หมู่ที่ 3 ตำบลดงหลวง กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
1,166,000.00
666,000.00
0.00
666,000.00
500,000.00
57.11%
6
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางเอกสิทธิ์ - นาลุงเทียบ) หมู่ที่ 3 ตำบลดงหลวง กว้าง 4 เมตร ยาว 580 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,320 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร เทศบาลตำบล ดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
1,364,000.00
763,000.00
0.00
763,000.00
601,000.00
55.93%
7
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางหลังอำเภอ ดงหลวงไปบ้านลุงเทียบ) หมู่ที่ 3 ตำบลดงหลวง กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
2,118,000.00
1,150,000.00
0.00
1,150,000.00
968,000.00
54.29%
8
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางรอบโรงพยาบาลดงหลวง) หมู่ที่ 3 ตำบลดงหลวง กว้าง 4 เมตร ยาว 730 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,920 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
1,714,000.00
0.00
682,000.00
682,000.00
1,032,000.00
39.78%
รวม
9,839,400.00
3,233,000.00
2,869,000.00
6,102,000.00
3,737,400.00
62.02%
×
×
×