อบต.เหล่าหมี

ลำดับ ชื่องบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย ใบสั่งซื้อ/PO ใช้จ่าย งบประมาณคงเหลือ ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
30,700.00
28,700.00
0.00
28,700.00
2,000.00
93.48%
2
ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ 3 บ้านป่าพยอม ตำบลเหล่าหมี องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
616,000.00
0.00
444,000.00
444,000.00
172,000.00
72.07%
3
ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ 5,9 บ้านนายอ ตำบลเหล่าหมี องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
722,000.00
0.00
516,000.00
516,000.00
206,000.00
71.46%
4
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้าน เหล่าแขมทอง – นาหว้า รหัสสายทาง มห.ถ.55-005 หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าหมี กว้าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.20 เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
9,700,000.00
0.00
6,888,888.00
6,888,888.00
2,811,112.00
71.01%
5
ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ 7 บ้านท่าห้วยคำ ตำบลเหล่าหมี องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
728,000.00
0.00
479,890.00
479,890.00
248,110.00
65.91%
6
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านเหล่าหมี – ภูผาหอม รหัสสายทาง มห.ถ55-003 หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าหมี กว้าง 6 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.20 เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
9,290,000.00
0.00
5,399,000.00
5,399,000.00
3,891,000.00
58.11%
รวม
21,086,700.00
28,700.00
13,727,778.00
13,756,478.00
7,330,222.00
65.24%
×
×
×