อบต.กกแดง

ลำดับ ชื่องบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย ใบสั่งซื้อ/PO ใช้จ่าย งบประมาณคงเหลือ ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดสระพังทอง องค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
30,700.00
30,495.00
0.00
30,495.00
205.00
99.33%
2
ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนสันติสุข หมู่ที่ 1 บ้านกกแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
5,556,000.00
0.00
4,104,000.00
4,104,000.00
1,452,000.00
73.86%
3
ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินลาด - โนนเจริญ หมู่ที่ 6 บ้านหินลาด จุดที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน ไม่น้อยกว่า 12,100 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย ข้า
6,397,000.00
0.00
4,598,000.00
4,598,000.00
1,799,000.00
71.87%
รวม
11,983,700.00
30,495.00
8,702,000.00
8,732,495.00
3,251,205.00
72.87%
×
×
×