ทต.บ้านเป้า

ลำดับ ชื่องบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย ใบสั่งซื้อ/PO ใช้จ่าย งบประมาณคงเหลือ ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร บ้าน คำพี้ - นาหนองแอ่น หมู่ที่ 4 (ช่วงภูกะโล้น - นานายประยูร ) ตำบลบ้านเป้า กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบล บ้านเป้า อำเภอห
1,198,000.00
0.00
876,000.00
876,000.00
322,000.00
73.12%
2
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร บ้าน คำพี้ - ป่าแดง หมู่ที่ 4 (ช่วงนางเดือนใจ - นานายสว่าง) ตำบลบ้านเป้า กว้าง 4 เมตร ยาว 1,260 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,040 ตารางเมตร ไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอหนอ
2,501,000.00
0.00
1,727,000.00
1,727,000.00
774,000.00
69.05%
3
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร บ้าน ป่าแสด - โรงปุ๋ย - นาติ้ว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเป้า กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี้พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
1,106,000.00
0.00
730,000.00
730,000.00
376,000.00
66.00%
4
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร บ้านภู - นาหนองเขียด หมู่ที่ 2 (ช่วงนานาทรง - นานายสม) ตำบลบ้านเป้า กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จ
1,998,000.00
0.00
1,240,200.00
1,240,200.00
757,800.00
62.07%
5
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเป้า หมู่ที่ 3 สายห้วยตาด (มห.ถ.16-016) ตำบลบ้านเป้า กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
1,751,000.00
0.00
1,064,000.00
1,064,000.00
687,000.00
60.76%
รวม
8,554,000.00
0.00
5,637,200.00
5,637,200.00
2,916,800.00
65.90%
×
×
×