ทต.ชะโนด

ลำดับ ชื่องบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย ใบสั่งซื้อ/PO ใช้จ่าย งบประมาณคงเหลือ ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลชะโนด เทศบาลตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
30,700.00
30,500.00
0.00
30,500.00
200.00
99.34%
2
ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ภายในตำบลชะโนด เทศบาลตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
1,539,000.00
0.00
1,525,000.00
1,525,000.00
14,000.00
99.09%
3
ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยหนองกบ หมู่ที่ 4 บ้านพาลุกา กว้าง 5 เมตร ยาว 563 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,815 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบล ชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
1,431,000.00
1,365,000.00
0.00
1,365,000.00
66,000.00
95.38%
4
ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย นายประจักษ์เชื่อมซอยหนองกบ หมู่ที่ 4 บ้านพาลุกา กว้าง 5 เมตร ยาว 313 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,565 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร เทศบาลตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาห
789,000.00
750,000.00
0.00
750,000.00
39,000.00
95.05%
5
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านชะโนด หมู่ที่ 1 ชุมชนดอนหม้อแกง แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
1,803,000.00
0.00
1,530,000.00
1,530,000.00
273,000.00
84.85%
6
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง คุ้มโนนเห็ดไค ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
1,802,000.00
0.00
1,350,000.00
1,350,000.00
452,000.00
74.91%
7
ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบคลอง ส่งน้ำ (บ้านนายวิมล - หนองกบ หมู่ที่ 4 บ้านพาลุกา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 8,500 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร เทศบาลตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จัง
4,284,000.00
0.00
2,805,000.00
2,805,000.00
1,479,000.00
65.47%
8
ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ภายในตำบลชะโนด เทศบาลตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
1,006,000.00
0.00
549,000.00
549,000.00
457,000.00
54.57%
9
ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ภายในตำบลชะโนด เทศบาลตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
1,006,000.00
0.00
549,000.00
549,000.00
457,000.00
54.57%
รวม
13,690,700.00
2,145,500.00
8,308,000.00
10,453,500.00
3,237,200.00
76.35%
×
×
×