ทต.หว้านใหญ่

ลำดับ ชื่องบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย ใบสั่งซื้อ/PO ใช้จ่าย งบประมาณคงเหลือ ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านหนองผือ - ดอนม่วง เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
30,700.00
30,500.00
0.00
30,500.00
200.00
99.34%
2
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดศรีสะอาด เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
30,700.00
30,500.00
0.00
30,500.00
200.00
99.34%
3
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย มห.ถ 24-002 บ้านหว้านน้อย หมู่ที่ 2 - บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบล หว้านใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบล หว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
1,018,000.00
0.00
959,000.00
959,000.00
59,000.00
94.20%
4
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 6 บ้านหนองผือ เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
507,000.00
0.00
359,250.00
359,250.00
147,750.00
70.85%
5
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย มห.ถ 24-004 บ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 - บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลหว้านใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบล หว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
1,273,000.00
0.00
853,000.00
853,000.00
420,000.00
67.00%
6
เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายริมแม่น้ำโขง บ้าน หว้านใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหว้านใหญ่ ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 ถึง 0+150 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กม.ที่ 0+000 ถึง 0+317 กว้าง 6 เมตร ยาว 317 เมตร หนา 0.05 เมตร ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้
1,184,000.00
0.00
0.00
0.00
1,184,000.00
0.00%
7
เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหว้านใหญ่ หมู่ที่ 1 -บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 ถึง 0+168 กว้าง 4 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กม.ที่ 0+000 ถึง 0+542 กว้าง 5 เมตร ยาว 542 เมตร หนา 0.05 เมตร เมตร เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ อำเภอ
1,563,000.00
0.00
0.00
0.00
1,563,000.00
0.00%
8
เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหว้านใหญ่ หมู่ที่ 4 - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 ถึง 0+190 กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กม.ที่ 0+000 ถึง 0+724 กว้าง 4 เมตร ยาว 724 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ อำเภอ หว้
1,694,000.00
0.00
0.00
0.00
1,694,000.00
0.00%
รวม
7,300,400.00
61,000.00
2,171,250.00
2,232,250.00
5,068,150.00
30.58%
×
×
×