เทศบาลเมืองมุกดาหาร

ลำดับ ชื่องบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย ใบสั่งซื้อ/PO ใช้จ่าย งบประมาณคงเหลือ ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
ปรับปรุงผิวจราจร ซอยตาดแคน ‎22 ‎(‎ชุมชนตาดแ‎
1,930,000.00
0.00
1,460,000.00
1,460,000.00
470,000.00
75.64%
2
ปรับปรุงผิวจราจร ซอยบัณฑิษฐ์ และ ซอยประช‎
1,204,000.00
0.00
889,600.00
889,600.00
314,400.00
73.88%
3
ปรับปรุงผิวจราจร ซอยตาดแคน ‎18 ‎(‎ชุมชนตาดแ‎
4,179,000.00
0.00
0.00
0.00
4,179,000.00
0.00%
4
ก่อสร้างระบบระบายน้ำร่องปอ ‎(‎ข้างสวนสาธาร‎
6,686,000.00
0.00
0.00
0.00
6,686,000.00
0.00%
5
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยแ‎
6,686,000.00
0.00
0.00
0.00
6,686,000.00
0.00%
รวม
20,685,000.00
0.00
2,349,600.00
2,349,600.00
18,335,400.00
11.36%
×
×
×