เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

อำเภอคำชะอี
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละ 0 %
ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย PO ใช้จ่าย ร้อยละใช้จ่าย สถานะ
1
อบต.บ้านเหล่า
2
0.06
0.06
0.00
0.06
100.00%
2
อบต.หนองเอี่ยน
1
0.03
0.03
0.00
0.03
100.00%
3
อบต.บ้านค้อ
3
0.09
0.09
0.00
0.09
99.34%
4
ทต.คำชะอี
2
0.06
0.06
0.00
0.06
99.33%
5
อบต.น้ำเที่ยง
2
1.37
0.00
1.15
1.15
84.18%
6
อบต.บ้านซ่ง
3
4.72
0.34
2.57
2.91
61.68%
รวม
13
6.34
0.58
3.72
4.31
68.00%
×