เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

อำเภอดงหลวง
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละ 0 %
ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย PO ใช้จ่าย ร้อยละใช้จ่าย สถานะ
1
อบต.พังแดง
11
15.11
1.34
9.20
10.54
69.75%
2
อบต.หนองบัว
3
24.27
15.74
0.00
15.74
64.86%
3
ทต.หนองแคน
5
19.26
3.57
8.71
12.28
63.73%
4
ทต.ดงหลวง
8
9.84
3.23
2.87
6.10
62.01%
5
อบต.ชะโนดน้อย
6
3.79
0.03
2.12
2.15
56.68%
6
ทต.กกตูม
5
2.24
0.03
0.00
0.03
1.14%
รวม
38
74.51
23.94
22.90
46.83
62.86%
×