เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

อำเภอดอนตาล
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละ 0 %
ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย PO ใช้จ่าย ร้อยละใช้จ่าย สถานะ
1
อบต.โพธิ์ไทร
2
0.06
0.06
0.00
0.06
100.00%
2
อบต.บ้านบาก
2
0.06
0.06
0.00
0.06
99.33%
3
อบต.นาละเม็ง
2
0.06
0.06
0.00
0.06
99.33%
4
อบต.ป่าไร่
2
0.06
0.05
0.00
0.05
84.03%
5
อบต.เหล่าหมี
6
21.09
0.03
13.73
13.76
65.23%
6
ทต.ดอนตาล
5
3.81
1.66
0.00
1.66
43.59%
รวม
19
25.14
1.92
13.73
15.65
62.26%
×