เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

อำเภอนิคมคำสร้อย
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละ 0 %
ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย PO ใช้จ่าย ร้อยละใช้จ่าย สถานะ
1
ทต.นิคมคำสร้อย
1
0.03
0.03
0.00
0.03
99.33%
2
อบต.นาอุดม
3
6.86
0.03
5.63
5.66
82.60%
3
อบต.กกแดง
3
11.98
0.03
8.70
8.73
72.86%
4
อบต.หนองแวง
5
26.75
8.29
11.06
19.35
72.35%
5
อบต.นากอก
1
9.17
0.00
6.40
6.40
69.81%
6
อบต.นิคมคำสร้อย
1
5.34
0.00
0.00
0.00
0.00%
รวม
14
60.12
8.38
31.80
40.18
66.83%
×