เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

อำเภอหนองสูง
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละ 0 %
ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย PO ใช้จ่าย ร้อยละใช้จ่าย สถานะ
1
ทต.หนองสูงเหนือ
1
4.11
0.00
2.72
2.72
66.14%
2
ทต.บ้านเป้า
5
8.55
0.00
5.64
5.64
65.90%
3
อบต.หนองสูงใต้
5
12.11
7.25
0.00
7.25
59.81%
รวม
11
24.78
7.25
8.36
15.60
62.97%
×