เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

อำเภอเมืองมุกดาหาร
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละ 0 %
ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย PO ใช้จ่าย ร้อยละใช้จ่าย สถานะ
1
ทต.คำอาฮวน
3
0.09
0.09
0.00
0.09
100.00%
2
ทต.นาโสก
3
0.09
0.09
0.00
0.09
100.00%
3
ทต.ผึ่งแดด
2
0.06
0.06
0.00
0.06
100.00%
4
ทต.ดงมอน
1
0.03
0.03
0.00
0.03
99.34%
5
ทต.คำป่าหลาย
2
0.06
0.06
0.00
0.06
97.71%
6
อบต.บ้านโคก
1
0.03
0.03
0.00
0.03
96.74%
7
ทต.โพนทราย
2
0.06
0.06
0.00
0.06
92.83%
8
ทต.ดงเย็น
12
22.31
2.36
14.87
17.23
77.23%
9
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
5
20.69
0.00
2.35
2.35
11.35%
10
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
5
40.64
0.00
0.00
0.00
0.00%
รวม
36
84.07
2.79
17.22
20.01
23.80%
×