งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %

ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
กระทรวงการคลัง
15
9.39
7.86
1.20
9.06
96.43%
2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
32
219.74
209.41
0.00
209.41
95.29%
3
กระทรวงยุติธรรม
42
40.03
36.63
0.42
37.05
92.55%
4
กระทรวงศึกษาธิการ
178
326.79
289.65
0.76
290.41
88.86%
5
กระทรวงกลาโหม
3
1.24
1.09
0.00
1.09
88.35%
6
กระทรวงวัฒนธรรม
21
6.16
5.35
0.01
5.36
87.07%
7
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
14
12.61
10.43
0.22
10.70
84.87%
8
กระทรวงพลังงาน
5
2.12
1.79
0.00
1.79
84.12%
9
กระทรวงคมนาคม
11
7.60
6.36
0.01
6.38
83.90%
10
กระทรวงมหาดไทย
82
223.88
179.32
7.55
186.87
83.46%
11
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
156
68.54
55.32
0.84
56.18
81.95%
12
กระทรวงแรงงาน
47
13.52
10.90
0.17
11.07
81.84%
13
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
46
52.41
42.73
0.09
42.82
81.70%
14
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
49
19.00
15.10
0.00
15.10
79.50%
15
สำนักนายกรัฐมนตรี
26
4.35
3.44
0.00
3.44
78.96%
16
กระทรวงอุตสาหกรรม
13
3.06
2.03
0.38
2.41
78.58%
17
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14
4.44
3.36
0.01
3.37
75.91%
18
กระทรวงสาธารณสุข
32
57.25
42.52
0.14
42.66
74.51%
19
กระทรวงพาณิชย์
17
3.96
2.76
0.01
2.76
69.85%
20
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
6
1.85
0.95
0.00
0.95
51.39%
21
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12
2.64
1.02
0.00
1.02
38.73%
รวม
821
1,080.60
928.01
11.81
939.82
86.97%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
สนง.บังคับคดี จ.มุกดาหาร
2
0.19
0.19
0.00
0.19
99.33%
2
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
3
5.62
4.46
1.07
5.53
98.43%
3
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
22
108.38
106.44
0.00
106.44
98.21%
4
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
10
4.57
4.27
0.21
4.48
98.05%
5
สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
1
1.09
1.06
0.00
1.06
96.68%
6
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
10
10.60
10.23
0.00
10.23
96.53%
7
สนง.สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
3
1.39
1.33
0.01
1.34
96.24%
8
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
11
5.16
4.95
0.00
4.95
95.85%
9
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
3
5.00
4.77
0.00
4.77
95.39%
10
สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.มุกดาหาร
10
0.69
0.66
0.00
0.66
95.00%
11
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
31
185.73
176.01
0.00
176.01
94.76%
12
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
6
107.84
100.66
0.00
100.66
93.33%
13
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
6
1.10
1.02
0.00
1.02
92.99%
14
บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
8
4.51
4.18
0.00
4.18
92.66%
15
เรือนจำ จ.มุกดาหาร
13
29.72
27.32
0.21
27.53
92.62%
16
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร
11
1.45
1.32
0.00
1.32
91.42%
17
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
15
7.46
6.08
0.69
6.77
90.73%
18
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
5
1.86
1.69
0.00
1.69
90.63%
19
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1
0.19
0.17
0.00
0.17
90.41%
20
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
9
6.83
6.09
0.08
6.17
90.35%
21
สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร
1
0.31
0.28
0.00
0.28
90.02%
22
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
3
2.23
1.97
0.03
1.99
89.46%
23
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
4
0.77
0.56
0.12
0.68
89.06%
24
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
27
171.70
151.18
0.65
151.83
88.42%
25
สนง.สัสดี จ.มุกดาหาร
3
1.24
1.09
0.00
1.09
88.35%
26
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
17
5.54
4.85
0.00
4.85
87.41%
27
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
1
0.10
0.09
0.00
0.09
87.12%
28
สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร
21
6.16
5.35
0.01
5.36
87.07%
29
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
11
6.21
5.37
0.00
5.37
86.48%
30
สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร
4
0.52
0.45
0.00
0.45
85.77%
31
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
13
9.18
7.86
0.00
7.86
85.62%
32
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
12
3.67
3.13
0.00
3.13
85.22%
33
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
14
12.61
10.43
0.22
10.70
84.87%
34
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร
10
5.02
4.06
0.17
4.23
84.25%
35
สนง.พลังงาน จ.มุกดาหาร
5
2.12
1.79
0.00
1.79
84.12%
36
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
11
3.99
3.33
0.00
3.33
83.50%
37
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย
8
5.80
4.84
0.00
4.84
83.43%
38
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5
5.11
4.25
0.00
4.25
83.06%
39
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
5
2.52
2.06
0.01
2.08
82.46%
40
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
13
31.41
25.70
0.06
25.77
82.02%
41
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
13
37.83
30.71
0.15
30.86
81.57%
42
ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
8
8.82
7.15
0.04
7.19
81.45%
43
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
17
40.25
32.43
0.21
32.64
81.09%
44
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
23
5.75
4.41
0.20
4.61
80.15%
45
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
6
2.51
2.01
0.00
2.01
80.13%
46
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
16
7.51
6.01
0.00
6.01
79.92%
47
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
9
2.26
1.78
0.02
1.80
79.56%
48
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
7
3.60
2.83
0.03
2.86
79.49%
49
สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร
6
2.00
1.59
0.00
1.59
79.33%
50
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
20
6.78
5.28
0.08
5.37
79.11%
51
สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร
13
3.06
2.03
0.38
2.41
78.58%
52
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
17
7.99
6.14
0.12
6.26
78.41%
53
โรงพยาบาลมุกดาหาร
6
14.27
10.99
0.00
10.99
77.03%
54
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
13
4.34
3.27
0.01
3.28
75.64%
55
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
18
20.24
15.19
0.07
15.26
75.41%
56
กอ.รมน.
15
3.47
2.61
0.00
2.61
75.14%
57
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
27
13.77
10.29
0.00
10.29
74.73%
58
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
13
7.91
5.87
0.00
5.87
74.29%
59
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
23
42.72
31.35
0.14
31.49
73.72%
60
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
24
9.41
6.76
0.01
6.76
71.88%
61
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
1
0.62
0.43
0.01
0.44
70.66%
62
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
33
8.69
6.08
0.00
6.08
70.04%
63
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
17
3.96
2.76
0.01
2.76
69.85%
64
สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร
14
2.75
1.90
0.00
1.90
69.07%
65
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
13
9.14
5.58
0.60
6.18
67.64%
66
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จ.มุกดาหาร
3
0.27
0.18
0.00
0.18
66.81%
67
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4
3.53
2.31
0.00
2.31
65.56%
68
สนง.ประมงจังหวัด
16
2.39
1.52
0.00
1.52
63.76%
69
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
27
4.58
2.87
0.00
2.87
62.62%
70
โครงการชลประทานมุกดาหาร
6
0.64
0.39
0.00
0.39
61.56%
71
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
7
29.43
11.79
6.18
17.97
61.05%
72
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.มุกดาหาร
6
1.85
0.95
0.00
0.95
51.39%
73
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
12
2.64
1.02
0.00
1.02
38.73%
รวม
821
1,080.60
928.01
11.81
939.82
86.97%
×