งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
8
4.51
4.18
0.00
4.18
92.66%
2
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย
8
5.80
4.84
0.00
4.84
83.43%
3
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
33
8.69
6.08
0.00
6.08
70.04%
รวม
49
19.00
15.10
0.00
15.10
79.50%
×