งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
11
5.16
4.95
0.00
4.95
95.85%
2
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
15
7.46
6.08
0.69
6.77
90.73%
3
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
9
6.83
6.09
0.08
6.17
90.35%
4
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
13
9.18
7.86
0.00
7.86
85.62%
5
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
12
3.67
3.13
0.00
3.13
85.22%
6
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
5
2.52
2.06
0.01
2.08
82.46%
7
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
16
7.51
6.01
0.00
6.01
79.92%
8
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
9
2.26
1.78
0.02
1.80
79.56%
9
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
7
3.60
2.83
0.03
2.86
79.49%
10
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
13
7.91
5.87
0.00
5.87
74.29%
11
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
24
9.41
6.76
0.01
6.76
71.88%
12
สนง.ประมงจังหวัด
16
2.39
1.52
0.00
1.52
63.76%
13
โครงการชลประทานมุกดาหาร
6
0.64
0.39
0.00
0.39
61.56%
รวม
156
68.54
55.32
0.84
56.16
81.93%
×