งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
5
1.86
1.69
0.00
1.69
90.63%
2
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5
5.11
4.25
0.00
4.25
83.06%
3
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
1
0.62
0.43
0.01
0.44
70.66%
รวม
11
7.60
6.36
0.01
6.38
83.90%
×