งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
6
1.10
1.02
0.00
1.02
92.99%
2
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
27
171.70
151.18
0.65
151.83
88.42%
3
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
6
2.51
2.01
0.00
2.01
80.13%
4
สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร
6
2.00
1.59
0.00
1.59
79.33%
5
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
17
7.99
6.14
0.12
6.26
78.41%
6
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
13
9.14
5.58
0.60
6.18
67.64%
7
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
7
29.43
11.79
6.18
17.97
61.05%
รวม
82
223.88
179.32
7.55
186.87
83.46%
×