งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร
11
1.45
1.32
0.00
1.32
91.42%
2
สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร
1
0.31
0.28
0.00
0.28
90.02%
3
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร
10
5.02
4.06
0.17
4.23
84.25%
4
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
11
3.99
3.33
0.00
3.33
83.50%
5
สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร
14
2.75
1.90
0.00
1.90
69.07%
รวม
47
13.52
10.90
0.17
11.07
81.84%
×