งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
โรงพยาบาลมุกดาหาร
6
14.27
10.99
0.00
10.99
77.03%
2
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
23
42.72
31.35
0.14
31.49
73.72%
3
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จ.มุกดาหาร
3
0.27
0.18
0.00
0.18
66.81%
รวม
32
57.25
42.52
0.14
42.66
74.51%
×