งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
22
108.38
106.44
0.00
106.44
98.21%
2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
6
107.84
100.66
0.00
100.66
93.33%
3
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4
3.53
2.31
0.00
2.31
65.56%
รวม
32
219.74
209.41
0.00
209.41
95.29%
×