งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
10
10.60
10.23
0.00
10.23
96.53%
2
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
31
185.73
176.01
0.00
176.01
94.76%
3
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
11
6.21
5.37
0.00
5.37
86.48%
4
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
13
37.83
30.71
0.15
30.86
81.57%
5
ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
8
8.82
7.15
0.04
7.19
81.45%
6
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
17
40.25
32.43
0.21
32.64
81.09%
7
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
23
5.75
4.41
0.20
4.61
80.15%
8
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
20
6.78
5.28
0.08
5.37
79.11%
9
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
18
20.24
15.19
0.07
15.26
75.41%
10
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
27
4.58
2.87
0.00
2.87
62.62%
รวม
178
326.79
289.65
0.76
290.41
88.86%
×