งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %

ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
กระทรวงการคลัง
16
10.28
8.74
1.20
9.94
96.74%
2
กระทรวงคมนาคม
77
570.96
400.73
140.92
541.66
94.86%
3
กระทรวงยุติธรรม
49
40.97
37.57
0.42
37.99
92.72%
4
กระทรวงกลาโหม
3
1.24
1.09
0.00
1.09
88.35%
5
กระทรวงวัฒนธรรม
39
6.48
5.67
0.01
5.68
87.70%
6
กระทรวงศึกษาธิการ
440
414.77
320.48
34.55
355.03
85.59%
7
กระทรวงพลังงาน
7
2.23
1.90
0.00
1.90
84.91%
8
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
14
12.61
10.43
0.22
10.70
84.87%
9
กระทรวงมหาดไทย
175
405.68
242.72
100.99
343.71
84.72%
10
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
332
426.68
317.05
37.46
354.53
83.08%
11
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
47
54.01
44.32
0.09
44.41
82.24%
12
กระทรวงแรงงาน
47
13.52
10.90
0.17
11.07
81.84%
13
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
17
7.37
3.53
2.50
6.03
81.80%
14
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
49
19.00
15.10
0.00
15.10
79.50%
15
สำนักนายกรัฐมนตรี
26
4.35
3.44
0.00
3.44
78.96%
16
กระทรวงอุตสาหกรรม
13
3.06
2.03
0.38
2.41
78.58%
17
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
197
536.52
261.48
118.16
379.64
70.75%
18
กระทรวงพาณิชย์
17
3.96
2.76
0.01
2.76
69.85%
19
กระทรวงสาธารณสุข
131
121.27
53.01
29.91
82.92
68.37%
20
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
6
1.85
0.95
0.00
0.95
51.39%
21
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12
2.64
1.02
0.00
1.02
38.73%
รวม
1,714
2,659.43
1,744.91
467.00
2,211.91
83.17%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
สนง.บังคับคดี จ.มุกดาหาร
2
0.19
0.19
0.00
0.19
99.33%
2
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
4
6.50
5.34
1.07
6.41
98.64%
3
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
12
4.58
4.27
0.21
4.49
98.05%
4
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
74
30.07
28.07
1.05
29.12
96.83%
5
สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
1
1.09
1.06
0.00
1.06
96.68%
6
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
46
444.44
330.71
98.78
429.49
96.63%
7
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
4
6.59
6.36
0.00
6.36
96.50%
8
สนง.สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
3
1.39
1.33
0.01
1.34
96.24%
9
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
12
5.23
5.02
0.00
5.02
95.84%
10
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
10
12.10
7.67
3.90
11.58
95.68%
11
สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.มุกดาหาร
10
0.69
0.66
0.00
0.66
95.00%
12
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
13
12.45
11.75
0.00
11.75
94.37%
13
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
6
1.10
1.02
0.00
1.02
92.99%
14
เรือนจำ จ.มุกดาหาร
18
30.66
28.25
0.21
28.46
92.84%
15
บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
8
4.51
4.18
0.00
4.18
92.66%
16
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร
11
1.45
1.32
0.00
1.32
91.42%
17
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
5
1.86
1.69
0.00
1.69
90.63%
18
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
10
6.89
6.15
0.08
6.23
90.44%
19
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1
0.19
0.17
0.00
0.17
90.41%
20
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
3
2.91
0.13
2.49
2.62
90.25%
21
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
49
199.60
158.70
21.03
179.73
90.04%
22
สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร
1
0.31
0.28
0.00
0.28
90.02%
23
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
3
2.23
1.97
0.03
1.99
89.46%
24
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
4
0.77
0.56
0.12
0.68
89.06%
25
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
26
124.65
68.33
42.15
110.48
88.62%
26
สนง.สัสดี จ.มุกดาหาร
3
1.24
1.09
0.00
1.09
88.35%
27
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
256
250.47
197.64
22.75
220.39
87.99%
28
สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร
39
6.48
5.67
0.01
5.68
87.70%
29
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
17
5.54
4.85
0.00
4.85
87.41%
30
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
14
4.22
3.68
0.00
3.68
87.14%
31
สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร
4
0.52
0.45
0.00
0.45
85.77%
32
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
13
9.18
7.86
0.00
7.86
85.62%
33
โรงพยาบาลมุกดาหาร
17
28.96
19.04
5.72
24.75
85.47%
34
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
24
7.74
6.39
0.20
6.60
85.24%
35
สนง.พลังงาน จ.มุกดาหาร
7
2.23
1.90
0.00
1.90
84.91%
36
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
14
12.61
10.43
0.22
10.70
84.87%
37
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
10
3.04
2.56
0.02
2.58
84.79%
38
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
27
129.06
106.44
2.35
108.79
84.29%
39
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร
10
5.02
4.06
0.17
4.23
84.25%
40
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
11
3.99
3.33
0.00
3.33
83.50%
41
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย
8
5.80
4.84
0.00
4.84
83.43%
42
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
30
8.88
7.37
0.00
7.37
83.02%
43
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
5
2.52
2.06
0.01
2.08
82.46%
44
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
21
28.01
19.17
3.86
23.04
82.23%
45
ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
11
9.19
7.51
0.04
7.55
82.18%
46
โครงการชลประทานมุกดาหาร
93
331.73
236.21
36.10
272.30
82.08%
47
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
13
31.41
25.70
0.06
25.77
82.02%
48
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
25
40.59
32.77
0.21
32.98
81.24%
49
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
19
11.78
6.14
3.42
9.56
81.12%
50
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
16
47.83
31.37
7.40
38.77
81.06%
51
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
27
7.13
5.73
0.00
5.73
80.28%
52
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
32
15.89
8.07
4.57
12.64
79.51%
53
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
7
3.60
2.83
0.03
2.86
79.49%
54
สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร
6
2.00
1.59
0.00
1.59
79.33%
55
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
20
6.78
5.28
0.08
5.37
79.11%
56
สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร
13
3.06
2.03
0.38
2.41
78.58%
57
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
53
163.20
59.53
68.08
127.60
78.18%
58
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
20
9.02
6.96
0.00
6.96
77.23%
59
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
14
4.46
3.39
0.01
3.40
76.29%
60
กอ.รมน.
15
3.47
2.61
0.00
2.61
75.14%
61
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
27
13.77
10.29
0.00
10.29
74.73%
62
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
28
9.90
6.76
0.18
6.94
70.06%
63
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
33
8.69
6.08
0.00
6.08
70.04%
64
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
17
3.96
2.76
0.01
2.76
69.85%
65
สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร
14
2.75
1.90
0.00
1.90
69.07%
66
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
11
148.48
100.66
0.00
100.66
67.78%
67
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จ.มุกดาหาร
3
0.27
0.18
0.00
0.18
66.81%
68
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
159
258.98
54.38
115.81
170.20
65.71%
69
สนง.ประมงจังหวัด
16
2.39
1.52
0.00
1.52
63.76%
70
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
111
92.04
33.80
24.19
57.99
63.00%
71
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
27
4.58
2.87
0.00
2.87
62.62%
72
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.มุกดาหาร
6
1.85
0.95
0.00
0.95
51.39%
73
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
12
2.64
1.02
0.00
1.02
38.73%
รวม
1,714
2,659.43
1,744.91
467.00
2,211.91
83.17%
×