งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.มุกดาหาร
10
0.69
0.66
0.00
0.66
95.00%
2
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1
0.19
0.17
0.00
0.17
90.41%
3
กอ.รมน.
15
3.47
2.61
0.00
2.61
75.14%
รวม
26
4.35
3.44
0.00
3.44
78.96%
×