งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
4
6.50
5.34
1.07
6.41
98.64%
2
สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
1
1.09
1.06
0.00
1.06
96.68%
3
สนง.สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
3
1.39
1.33
0.01
1.34
96.24%
4
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
4
0.77
0.56
0.12
0.68
89.06%
5
สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร
4
0.52
0.45
0.00
0.45
85.77%
รวม
16
10.28
8.74
1.20
9.94
96.74%
×