งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
74
30.07
28.07
1.05
29.12
96.83%
2
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
12
5.23
5.02
0.00
5.02
95.84%
3
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
10
6.89
6.15
0.08
6.23
90.44%
4
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
14
4.22
3.68
0.00
3.68
87.14%
5
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
13
9.18
7.86
0.00
7.86
85.62%
6
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
10
3.04
2.56
0.02
2.58
84.79%
7
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
30
8.88
7.37
0.00
7.37
83.02%
8
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
5
2.52
2.06
0.01
2.08
82.46%
9
โครงการชลประทานมุกดาหาร
93
331.73
236.21
36.10
272.30
82.08%
10
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
7
3.60
2.83
0.03
2.86
79.49%
11
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
20
9.02
6.96
0.00
6.96
77.23%
12
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
28
9.90
6.76
0.18
6.94
70.06%
13
สนง.ประมงจังหวัด
16
2.39
1.52
0.00
1.52
63.76%
รวม
332
426.68
317.05
37.46
354.51
83.08%
×