งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
46
444.44
330.71
98.78
429.49
96.63%
2
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
5
1.86
1.69
0.00
1.69
90.63%
3
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
26
124.65
68.33
42.15
110.48
88.62%
รวม
77
570.96
400.73
140.92
541.66
94.86%
×