งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
10
12.10
7.67
3.90
11.58
95.68%
2
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
6
1.10
1.02
0.00
1.02
92.99%
3
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
49
199.60
158.70
21.03
179.73
90.04%
4
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
19
11.78
6.14
3.42
9.56
81.12%
5
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
32
15.89
8.07
4.57
12.64
79.51%
6
สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร
6
2.00
1.59
0.00
1.59
79.33%
7
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
53
163.20
59.53
68.08
127.60
78.18%
รวม
175
405.68
242.72
100.99
343.71
84.72%
×