งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
สนง.บังคับคดี จ.มุกดาหาร
2
0.19
0.19
0.00
0.19
99.33%
2
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
12
4.58
4.27
0.21
4.49
98.05%
3
เรือนจำ จ.มุกดาหาร
18
30.66
28.25
0.21
28.46
92.84%
4
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
17
5.54
4.85
0.00
4.85
87.41%
รวม
49
40.97
37.57
0.42
37.98
92.71%
×